Menü Kapat

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

“ÇEVRİMİÇİ
ZİYARETÇİ” AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni; 6698 sayılı Kanunun 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla                 “Dr.
ŞEHRİYAR NAZARI”
tarafından hazırlanmıştır.

1-Veri
Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz;
veri sorumlusu
“Dr. ŞEHRİYAR NAZARI”  olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan
amaçlarla işlenebilecektir.    

·      İşlem Güvenliği Bilgileri
(IP Bilgileri, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri)

2- Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla
İşleneceği

Dr.
ŞEHRİYAR NAZARI” tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel
verilerinizi bizlere neden açıkladığınızı içeren aşağıda belirtilen amaçlarla,
Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde
işlenebilecektir.

·     
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

·     
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

·     
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi
Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz ilgisine göre; “Dr. ŞEHRİYAR NAZARI” tarafından, yukarıda
belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; talep ettiğinde yetkili
kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel
Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri

Kişisel
verileriniz,
Dr. ŞEHRİYAR NAZARI tarafından elektronik ortam veri aktarım
araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan
“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”
kişisel
veri işleme şartı kapsamında otomatik yollar ile işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.

5-İlgili
Kişilerin Hakları İçin  
“Dr. ŞEHRİYAR NAZARI’ya Başvuru

Hasta/Hasta Yakını/Danışan olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin
bir talebiniz olması durumunda; Danışma’dan temin edebileceğiniz Kişisel
Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar
doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile;
s.nazari@yahoo.com  e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı
olarak ileteceğiniz ileti ile veya
Meşrutiyet Mah. Vali Konağı Cad. No: 121 -123 Ic Kapı No: 4 Şişli/ İstanbuladresimize şahsen yapacağınız ıslak
imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz.
Yapacağınız başvuruyu
Dr. ŞEHRİYAR
NAZARI
olarak, talebinizin niteliğine göre en
kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Dr. ŞEHRİYAR NAZARI tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;  

a)
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

ç)
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,

d)
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,

e)
Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme