Menü Kapat

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu aydınlatma
metni, T
ürk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (
KVKK)
ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (
GDPR)
uyarınca, Dr. ŞEHRİYAR
NAZARI
Kliniği’ne başvuran hastalara/ziyaretçilere ve Klinik’te çalışanlara/stajyerlere
ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri
sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

2.
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Dr. ŞEHRİYAR NAZARI, Veri
Sorumlusu
sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel
verilerinizi işlemektedir.

2.1
Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel
verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel
güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

2.2
Kişisel Verilerin Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Meşru
menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için
dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler
alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli
düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler Dr. ŞEHRİYAR NAZARI bünyesinde
oluşturulmaktadır.

2.3
Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel
verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak
işlenmektedir.

2.4
İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel
verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü,
amaçla bağlantılı ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle
ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden
kaçınılmaktadır.

2.5
İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar
Muhafaza Etme

Kişisel
verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili
mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği
tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir
süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir
sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz Dr. ŞEHRİYAR NAZARI’nın Kişisel
Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte
veya anonim hale getirilmektedir.

3.
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel
verileriniz,
Dr. ŞEHRİYAR NAZARI tarafından,
aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

3.1
Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça
kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz
işlenebilecektir.

3.2
Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık
nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik
tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı
veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu
olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.3
Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel
verileriniz işlenebilecektir.

3.4
Dr. ŞEHRİYAR NAZARI’nın Hukuki
Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu
olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması
halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3.5
Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel
verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.

3.6
Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel
verileriniz işlenebilecektir.

3.7
Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Dr.
ŞEHRİYAR NAZARI
’nın
meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel
verileriniz işlenebilecektir.

3.8
Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel
verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak
işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

4. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Aşağıda
belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, KVKK m.4
ve GDPR m.5 ile ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. maddeleri
ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve
Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında
kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri
güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari
tedbirler alınarak Dr. ŞEHRİYAR NAZARI tarafından
işlenecektir.

4.1 Kimlik Bilgileriniz : Adınız, soyadınız, T.C.
Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. Kimlik
Numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, mesleğiniz,
imzanız ve sizi tanımlayabilen diğer kimlik verileriniz.

4.2 İletişim Bilgileriniz : Adresiniz
(ikametgah/iş yeri), telefon numaranız (bildirdiğiniz ev/iş yeri sabit ve/veya
mobil telefon numaralarınız), elektronik posta adresiniz, IP adresiniz, sosyal
medya hesaplarınız ve sair iletişim verileriniz.

4.3 Sağlık Bilgileriniz : Kan grubunuz,
alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, zührevi hastalıklarınız, bulaşıcı
hastalıklarınız, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara
ilişkin verileriniz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, Covid-19 hastalığına
ilişkin bilgileriniz, tıbbi tedavileriniz, sağlık raporlarınız, tahlil ve
görüntüleme sonuçlarınız, reçete bilgileriniz, vücut analiz ve ölçümleme verileriniz,
cilt analiz verileriniz, sağlığa zararlı alışkanlıklarınız ve tarafınıza
uygulanacak tedavi ve tıbbi uygulamalar için gerekli diğer sağlık verileriniz.

4.4 Fotoğraf Ve Video Görüntüleriniz : Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem
sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında alınan fotoğraf ve/ veya videolarınız.

4.5 Mali Bilgileriniz : Banka hesap numaranız,
IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama ve fatura bilgileriniz ve
sair finansal verileriniz.

4.6 Transfer Ve Konaklama Bilgileriniz: Uluslararası
Sağlık Turizmi kapsamında gelen Sağlık Turisti iseniz, transfer bilgileriniz,
uçak bileti gidiş dönüş bilgileriniz, otel konaklama bilgileriniz.

5.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel
Verileriniz; hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî
teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, tıbbi teşhis ve tedavi
süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek
komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek,
randevu süreçlerini yönetebilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini
gerçekleştirebilmek, hukuki ve akdi yükümlülükleri yerine getirebilmek, ilgili
mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri
belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, tedavinizin doğru şekilde
yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde diğer ilgili uzman hekimlerden konsültasyon
hizmeti alabilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamındaki mevzuata uygun
olarak yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, Sağlık Turizmi çerçevesinde
gelen hastaların/danışanların transfer ve konaklama hizmetlerini
planlayabilmek, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri
duyurulabilmek, uygulanan tıbbi işlem hakkında 3. Kişileri tıbbi açıdan
bilgilendirebilmek, Sağlık Turizmi Teşvik Mevzuatı çerçevesinde uygulanan tıbbi
hizmetlerin tanıtım  faaliyetlerini
yürütebilmek, sağlık hizmetleri ile finansmanını planlayabilmek ve
yönetebilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukları
yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik
ve ticari güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine
getirebilmek  amaçlarıyla, KVKK ve GDPR’
a uygun olarak, Dr. ŞEHRİYAR NAZARI
tarafından işlenmektedir.

Kişisel
Verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda Dr. ŞEHRİYAR NAZARI tarafından
KVKK ve GDPR kapsamında işlenecektir:

5.1 Kimlik Verileriniz; muayene, koruyucu
hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini yürütebilmek, hasta
dosyası oluşturabilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini
gerçekleştirebilmek, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen hastaların/danışanların
transfer ve konaklama hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.

İletişim
Bilgileriniz; tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi
gerçekleştirebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla işlenecek ve
ayrıca açık rıza göstermeniz şartıyla tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin
yenilikleri tanıtmak, bilgilendirmek, duyurmak, süreklilik arz eden tedavilerde
gelen randevu tarihini hatırlatmak ve özel günlerde tebrik ve kutlama amacıyla
işlenebilecektir.

5.2 Sağlık Bilgileriniz; tıbbi tedavilerinizi
başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek, tedavi sürecinizde gerekli görüldüğü
takdirde bir başka uzman hekimden konsültasyon alabilmek, hasta dosyası
oluşturabilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık
verilerinize ilişkin bilgileri süresi dahilinde muhafaza edebilmek,
yürürlükteki Sağlık Hukuku ve Sağlık Turizmi Mevzuatları kapsamında yer alan
yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla işlenecektir.

Fotoğraf,
Video ve Ses Kayıt Bilgileriniz; Dr. ŞEHRİYAR NAZARI tarafından
tedavi sürecini gözlemleyerek yönetebilmek amacıyla işlenecek ve ayrıca açık
rıza göstermeniz şartıyla, Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamında ülkemizde tedavi
görmek isteyen Sağlık Turisti 3. Kişilere, tarafınıza uygulanan tıbbi işlem
hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla işlenebilecektir.

Mali
Verileriniz; ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim
edebilmek ve herhangi bir ücret fazlası olması halinde ücret iadesi amacıyla
işlenecektir.

5.3 Transfer ve Konaklama Bilgileriniz; Uluslararası
Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen hastaların/danışanların transfer ve konaklama
hizmetlerini planlayabilmek amacıyla işlenecektir.

Yukarıda
belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, tıbbi
tedavinizin gerçekleştirilebilmesi ve tedavinize ilişkin yükümlülüklerin yerine
getirilebilmesi için yine yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuat doğrultusunda
işlenecektir. İlgili kişisel verilerinizi sağlamamanız durumunda, tıbbi
tedavinizde hekim olarak hizmet verecek olan Dr. ŞEHRİYAR NAZARI’ya
yüklenen yasal yükümlülükler gereği gibi yerine getirilemeyecek ve tedaviniz
ve/veya iyileşme süreçleriniz başarılı bir şekilde yürütülemeyecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ
AMAÇLA KİMLERE AKTARILACAĞI

6698
sayılı KVKK 5. ve 6. Maddeleri ile GDPR 6. ve 9. Maddelerin de  belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları
kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz;
KVKK 8. ve 9. maddelerine ve GDPR 45. ve 49. maddelerine uygun olmak suretiyle,                    Dr. ŞEHRİYAR NAZARI tarafından
muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, geliştirilmesi, komplikasyon süreçlerinin yönetilmesi,
gerektiğinde diğer uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alınması,
Uluslararası Sağlık Turizmi mevzuatına ilişkin idari yükümlülüklerin yerine
getirilmesi, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen hastaların transfer ve konaklama
hizmetlerinin planlanması, Uluslararası Sağlık Turizmi Teşvik mevzuatı
gereğince tanıtım faaliyetlerinin yönetilmesi, hastalar ile iletişim kurulması,
sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetilmesi, doktor ile
hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukların yerine
getirilmesi, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik
ve ticari güvenliğin sağlanması ve kamusal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
amaçlarıyla; amacın gerçekleşmesi için yeterli olduğu ölçüde, gerekli gizlilik
sözleşmeleri imzalanmak suretiyle, mevzuata uygun tüm idari ve teknik güvenlik
tedbirler sağlanarak, “Yurt içinde kanunen yetkili kamu kurum
ve kuruluşlarına,
Yargı Makamlarına, bireysel emeklilik sözleşmesi yapılan özel sigorta
şirketine, sözleşmeli mali müşavire, sözleşme yapılan iş sağlığı ve güvenliği
şirketine, sözleşmeli avukata, sözleşme yapılan denetim firmasına, anlaşmalı
danışmanlık şirketine,  maaş alınan
bankaya ve anlaşmalı bankalara,
Sözleşme
Yapılan Hava Yolu Şirketine/Otele/Otobüs Firmasına,
Konsültasyon
amacıyla diğer uzman hekimlere, Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları,
Tercümanlar, Yurtdışı Tanıtım Danışmanı, Veri Koruma Görevlisi, Turizm
Acentalarına aktarılacaktır.

7. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE
HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel
Verileriniz, Dr. ŞEHRİYAR NAZARI’nın yetkilendirdiği gerçek
ya da tüzel kişiler tarafından “VERİ İŞLEYEN/İŞLEYİCİ” sıfatıyla; sözlü,
yazılı, kamera ve fotoğraf kaydı alınmak sureti ile gerekli teknik ve idari
güvenlik tedbirler ile birlikte fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak,
KVKK ve GDPR ilgili hükümlerinin ön gördüğü durumlarda ayrıca açık rızanız da
alınarak işlenebilecektir.

8.
KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

8.1
Dr. ŞEHRİYAR NAZARI, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak,
hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini,
kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar
görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.

8.2
Kişisel
verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek
adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle
yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin
mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.

8.3 Dr. ŞEHRİYAR NAZARI, kendi kurum veya
kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla
gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

9. KİŞİSEL VERİ İŞLEME
SÜRESİ

Kişisel
verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak
üzere;
ilgili t
üm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan
veri işleme ve zamanaşımı s
ürelerine riayet
edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme s
ürelerine ilişkin
değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni s
üreler esas alınacaktır.

Kişisel
verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma
Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi için, işlenmesini gerektiren s
üre
ile sınırlı olarak işlenmekte, s
ürelerin dolması
ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

10. BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İlgili
kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin
bir talebiniz olması durumunda; Danışma’dan ya da web sitemizden temin
edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu
belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları
sağlayan başvurunuz ile;
s.nazari@yahoo.com   e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı
olarak ileteceğiniz ileti ile veya
Meşrutiyet Mah.
Vali Kona
ğı Cad. No: 121 -123 Ic Kapı No: 4 Şişli/ İstanbul adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter
kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu
Dr. ŞEHRİYAR NAZARI olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün
içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Dr. ŞEHRİYAR NAZARI tarafından Kişisel Verileri Koruma
Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu
kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;  

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini
öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna
ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış
işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen
şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme